Εισιτήρια

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Συμπληρώστε τον σειριακό αριθμό ή σκανάρετε την έξυπνη κάρτα/έξυπνο εισιτήριό σας για να δείτε τις υπολοιπόμενες ημέρες ή διαδρομές

eticketing trans salamina

Είδη Εισιτηρίων

Αστική Ζώνη Εκτός Αστικής Ζώνης Περιστέρια
Μαθητικό/Πολυτέκνων/ΑΜΕΑ 0,7 1 1
Φοιτητικό/Στρατιωτικό 0,7 1,5 1,5
Κανονικό 1,3 2 2

Κάρτα 30 Ημερών

Τιμή
Μαθητικών/Φοιτητικών/Πολυτέκνων/ΑΜΕΑ 30€
Στρατιωτικών/Αναπληρωτών Καθηγητών 40€
Κανονική 50€

Χάρτης Ορίων Ζωνών

Σαλαμίνα BUS CARD

smart card front

Εξατομικευμένη Κάρτα

Η εξατομικευμένη BUS SMART CARD φέρει στην οπίσθια όψη της την φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της και περιέχει στοιχεία για το επιβατικό προφίλ του.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Στους τακτικούς επιβάτες του αστικού που αγοράζουν μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες.
  • Στις ειδικές κατηγορίες επιβατών που δικαιούνται έκπτωση ή δωρεάν μετακινήσεις (φοιτητές, πολύτεκνοι κτλ)
  • Στους υπόλοιπους επιβάτες είναι προαιρετική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, ο κάτοχός της διατηρεί τα προϊόντα κομίστρου που ήταν ήδη αποθηκευμένα στην κάρτα κατά τη στιγμή που δήλωσε την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της.

Ανώνυμη Κάρτα

Η ανώνυμη κάρτα απευθύνεται σε όσους επιβάτες δεν δικαιούνται έκπτωση και επιθυμούν να έχουν στο πορτοφόλι τους την έξυπνη κάρτα, η οποία φορτίζεται με εισιτήριο μιας διαδρομής ή άλλα εκπτωτικά προϊόντα.

Η ανώνυμη κάρτα δεν φέρει τα στοιχεία του κατόχου της, συνεπώς δεν αντικαθίσταται και δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

*Τα εισιτήρια ισχύουν για μία και μόνο διαδρομή και πρέπει να ακυρώνονται στα ακυρωτικά μηχανήματα που υπάρχουν σε κάθε λεωφορείο.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι ρυθμίζουν την έκδοση και τη χρήση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών από την «ΚΤΕΛ Σαλαμίνας A.E.» με έδρα τον Δήμο Σαλαμίνας, οδός Ελ. Βενιζέλου 7, email: info@ktelsalaminas, τηλ.: 210 4677278.Η υπογραφή και υποβολή της αίτησης για έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών συνεπάγεται ότι ο/η αιτών/αιτούσα έχει λάβει γνώση των ακόλουθων όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικώς ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του/της ως κατόχου της εν λόγω κάρτας.

Ο/Η κάτοχος και δικαιούχος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών (στο εξής «η κάρτα») συμφωνεί ανεπιφυλάκτως και αποδέχεται ότι :
1. Η κάρτα χορηγείται στον/στη δικαιούχο και κάτοχό της (εφεξής «ο/η Δικαιούχος» ή «Κάτοχος»), κατόπιν αιτήσεως αυτού/αυτής, από την εταιρεία «ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» (στο εξής «το ΚΤΕΛ»), παραμένει, ωστόσο, στην ιδιοκτησία του ΚΤΕΛ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της.
2. Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται για κανέναν λόγο και με κανένα τρόπο.
3. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο/Η Δικαιούχος δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτήν, παρά μόνο να τη χρησιμοποιεί στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.
4. Ο/Η Δικαιούχος της κάρτας οφείλει να φέρει μαζί του/της την κάρτα σε κάθε επιβίβαση και να την επιδεικνύει κατά την είσοδό του/της τόσο στον οδηγό όσο και στον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος όρου ο/η επιβιβαζόμενος/επιβιβαζομένη υποχρεούται να καταβάλει κανονικό κόμιστρο κατά την είσοδο του/της στο λεωφορείο.
5. Η κάρτα που δεν χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιστραφεί έναντι χρημάτων.
6. Η κάρτα ενεργοποιείται μόλις περιέλθει στην κατοχή του/της Δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η τελευταίος/τελευταία θα έχει προηγουμένως αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης της κάρτας, θα έχει υποβάλει στο ΚΤΕΛ σχετική αίτηση για την έκδοση της κάρτας και θα έχει καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο, χρησιμοποιείται δε πάντα σε συνδυασμό με το σχετικό κουπόνι.
7. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση έκδοσης της κάρτας, την οποία και θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλει αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΤΕΛ στην ανωτέρω διεύθυνση, επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της για την εξακρίβωση των στοιχείων του/της. Κατά τη διαδικασία έκδοσης για πρώτη φορά της κάρτας από φυσικό πρόσωπο είναι απαραίτητη η λήψη φωτογραφίας του/της.
8. Στις περιπτώσεις ανήλικου/ανήλικης Δικαιούχου, η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα που έχει την ικανότητα εκπροσώπησής του/της, με την υπογραφή σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης για λογαριασμό του/της.
9. Οι Κάτοχοι οφείλουν να ενημερώνουν το ΚΤΕΛ για τυχόν αλλαγή των στοιχείων που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, είτε με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@ktelsalaminas.gr είτε εγγράφως στα γραφεία του ΚΤΕΛ ( Ελ. Βενιζέλου 7, Σαλαμίνα).
10. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο/η Κάτοχος θα πρέπει αμέσως να προβεί σε σχετική δήλωση στο ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να αποφευχθεί δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της.
11. Το ΚΤΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της κάρτας και έως ότου του γνωστοποιηθεί η απώλεια αυτή.
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Το ΚΤΕΛ διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των Δικαιούχων (όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση, φωτογραφία και e-mail ή τηλέφωνο επικοινωνίας), όπως προβλέπεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο),παρά μόνον όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο και μόνον προς τις αρμόδιες Αρχές. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών(3) ετών, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, εκτός εάν στο μεταξύ ο/η Δικαιούχος ανανεώσει τη διάρκεια της κάρτας του/της, οπότε και η διατήρηση των δεδομένων του/της παρατείνεται αντιστοίχως με τους ίδιους όρους. Κάθε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στο ΚΤΕΛ στις ανωτέρω διευθύνσεις επικοινωνίας, εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ηλεκτρονική διεύθυνση που του ανήκει, προκειμένου να ασκεί τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο τηρούμενο αρχείο προσωπικών του δεδομένων και μεταβολής ή διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων που τον/την αφορούν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικώς με την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 7 ΤΚ 18900, Σαλαμίνα, email: info@ktelsalaminas.gr .
13. Σε περίπτωση διαγραφής των στοιχείων του Δικαιούχου, η ισχύς της κάρτας παύει στο τέλος του μήνα που ζητήθηκε η διαγραφή.
13β. Σε περίπτωση διαγραφής των στοιχείων του Δικαιούχου, η ισχύς της κάρτας παύει με τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο.
14. To ΚΤΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση, κατά την απόλυτη κρίση του, για οποιονδήποτε λόγο ή εάν αυτό επιβληθεί με νομοθετική ρύθμιση ή απόφαση δικαστηρίου, διοικητικής ή δημόσιας Αρχής.
15. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται κατά την κείμενη νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Σαλαμίνας.